จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์ในหลอดทดลองพร้อมระบบประมวลผลอัตโนมัติ

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

TOR ชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์ในหลอดทดลอง

ตารางปปช. ชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์ในหลอดทดลอง

ประกาศประกวดราคา ชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์ในหลอดทดลอง

เอกสารประกวดราคา ชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์ในหลอดทดลอง

 

 
Calendar