จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์ในหลอดทดลองพร้อมระบบประมวลผลอัตโนมัติ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์ในหลอดทดลองพร้อมระบบประมวลผลอัตโนมัติ

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
 
 Calendar