จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ตำ บลโขมง อำ เภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ตำ บลโขมง อำ เภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคา 

- ประกาศประกวดราคา
Calendar