จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.- ก.ย65 คณะวิทยาการสารสนเท

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565)
เอกสารแนบ
Calendar