จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 155 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 155 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เอกสารแนบ

1.ประกาศ

2.เอกสารประกวดราคา

3.ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar