จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 155 เครื่อง ด้วยวิธีe-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 155 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เอกสารแนบ

1.ร่างประกาศ

2.ร่างเอกสารประกวดราคา 

3.ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar