จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality สำหรับงานอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) สำหรับงานอุตสาหกรรม 4.0  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เอกสารแนบ

1.ร่างประกาศ

2.ร่างเอกสารประกวดราคา 

3.ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar