จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโปรแกรม NX Academic Perpetual ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรม NX Academic Perpetual  ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรม NX Academic Perpetual  ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดังเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโปรแกรม NX Academic Perpetual  ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดังเอกสารแนบ

ขอบเขตของงานโปรแกรม NX Academic Perpetual  ดังเอกสารแนบ

รายละเอีดคุณลักษณะเฉพาะโปรแกรม NX Academic Perpetual  ดังเอกสารแนบ 
Calendar