จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์การหล่อโลหะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์การหล่อโลหะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด ดังเอกสารแนบ 

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์การหล่อโลหะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   ดังเอกสารแนบ

ขอบเขตงาน TOR งานซื้อโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์การหล่อโลหะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดังเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งานซื้อโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์การหล่อโลหะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์การหล่อโลหะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ดังเอกสารแนบ
Calendar