จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลพืชสวนรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
Calendar