จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อจักรยานสำหรับฝึกและทดสอบสมรรถภาพในการไม่ใช้ออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความประสงค์ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อจักรยานสำหรับฝึกและทดสอบสมรรถภาพในการไม่ใช้ออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เอกสารประกวดราคา
ประกาศ
ร่างขอบเขตของงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar