จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อแผ่นวัดการกระจายแรงกดใต้ฝ่าเท้าสำหรับฝึกการทรงตัว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความประสงค์ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อแผ่นวัดการกระจายแรงกดใต้ฝ่าเท้าสำหรับฝึกการทรงตัว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เอกสารประกวดราคา
ประกาศ
ร่างขอบเขตของงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ




Calendar