จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา Google Workspace for Education Plus จำนวน 36,125 ชุด ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารประกาศฯ 

เอกสารประกวดราคาฯ 

เอกสารขอบเขตงานฯ 

เอกสารรายละเอียดงานฯ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 
Calendar