จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลอาชีวอนามัยฯ

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลอาชีวอนามัยร่วมกับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar