จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการติดต่อรับ-ส่งหนังสือเอกสารระหว่างคณะฯ

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการติดต่อรับ-ส่งหนังสือเอกสารระหว่างคณะฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง สำหรับการประชุม และเปิด-ปิด อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar