จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้าง (ราคากลาง)
Calendar