จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลเปิดปิดห้องเรียน ฯลฯ ปีงบประมาณ 2565

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลเปิดปิดห้องเรียน ฯลฯ ปีงบประมาณ 2565
เอกสารแนบ
Calendar