จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ [กค.-กย.๖๕]

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ [กค.-กย.๖๕]

 

เอกสารดังแนบ
Calendar