จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565)

เอกสารแนบ
Calendar