จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร [ร้านถ่ายเอกสาร]

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

 

ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร [ร้านถ่ายเอกสาร]

 

เอกสารแนบ
Calendar