จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

   ผู้ประกาศข่าว เสาวณีย์ พานิชเจริญ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

รายละเอียดตามแนบ

1.  ประกาศ

2.  รายละเอียดแนบท้าย

3.  แบบยื่นราคา
Calendar