จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี LED TV แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว ฯ

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว ฯ ดังเอกสารแนบ
Calendar