จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์

เพื่อใช้ในการทำการทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และสาขาเภสัชเวทและเภสัชเคมี

จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 Calendar