จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์ฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานจัดซื้อเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการทำการทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการสาขาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และสาขาเภสัชเวทและเภสัชเคมี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารแนบ

 Calendar