จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอนำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องแก้ว และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอนำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องแก้ว และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

เพื่อใช้ในการทำการทดลองการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ประจำห้องปฏิบัติการ P20704 จำนวน 16 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 Calendar