จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการซุ้มชั่วคราว จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณหลังองค์พระวิษณุกรรม

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการซุ้มชั่วคราว จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ ร้าน รวมพื้นที่ ๒๕ ตารางเมตร บริเวณหลังองค์พระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังเอกสารแนบ
Calendar