จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 90 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เอกสารแนบ

1.ร่างประกาศ

2.ร่างเอกสารประกวดราคา 

3.ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar