จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศการประมูลขายทอดตลาด ทรัพย์สิน กองบริการการศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว อมรรัตน์ จิรสันติสุข

ขายทอดตลาด วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

1. ดูสภาพครุภัณฑ์ เวลา 9.00 - 9.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

2. ลงทะเบียนเข้าร่วม เวลา 9.31 - 9.45 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

3. เริ่มประมูล เวลา 9.46 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

ราคาประมูลเริ่มต้น 34,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.038-102161 ฝ่ายพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน

รายละเอียดดังแนบ 1

รายละเอียดดังแนบ 2
Calendar