จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศการประมูลขายทอดตลาด ทรัพย์สิน กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว อมรรัตน์ จิรสันติสุข

ขายทอดตลาด วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

1. ดูสภาพครุภัณฑ์ เวลา 9.30 - 10.00 น. ณ อาคาร QS1 (คณะศึกษาศาสตร์)

2. ลงทะเบียนเข้าร่วม เวลา 10.01 - 10.15 น. ณ อาคาร QS1 (คณะศึกษาศาสตร์)

3. เริ่มประมูล เวลา 10.16 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร QS1 (คณะศึกษาศาสตร์)

ราคาประมูลเริ่มต้น 70,250 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.038-102161 ฝ่ายพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน

รายละเอียดดังแนบ 1

รายละเอียดดังแนบ 2
Calendar