จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2565

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
Calendar