จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2565

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ตารางแสดงวงเงิน
Calendar