จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

 - ประกาศเชิญชวน

- เอกสารประกวดราคา

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง
Calendar