จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกวดราคาซื้อเครื่องทำให้เซลล์แตกโดยใช้คลื่นความถี่สูง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

 ประกวดราคาซื้อเครื่องทำให้เซลล์แตกโดยใช้คลื่นความถี่สูง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ

 - ประกาศเชิญชวน

- เอกสารประกวดราคา

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง
Calendar