จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ขอบเขตงานก่อสร้าง และราคากลาง งานก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์ มีหลังคาคลุม

   ผู้ประกาศข่าว อมรรัตน์ จิรสันติสุข

แบบสรุปราคากลาง

ตารางแสดงราคากลาง

ร่างขอบเขตของงาน
Calendar