จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 เครื่อง และเครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ ต.โขมงอ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี 1เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 เครื่อง และเครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดแนบ

- ประกาศเชิญชวน

- เอกสารประกวดราคา

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง

 

 
Calendar