จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความประสงค์ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา
ร่างประกาศ
ร่างขอบเขตของงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar