จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับโลกเสมือนจริง ฯลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับโลกเสมือนจริง ฯลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เอกสารแนบ

1.ประกาศประกาวราคา

2.เอกสารประกวดราคา 

3.ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar