จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการติดต่อรับ-ส่งหนังสือ เอกสารระหว่างคณะฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาฯ

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการติดต่อรับ-ส่งหนังสือ เอกสารระหว่างคณะฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง สำหรับการประชุม และเปิด-ปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar