จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2564

    ประกาศสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการและเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ฯ

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการและเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar