จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิตอลและ AI ฯลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิตอลและ AIพร้อมสื่อการสอน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

เอกสารแนบ

1. ประกาศประกวดราคา

2. เอกสารประกวดราคา 

3. ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar