จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับโลกเสมือนจริง ฯลฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับโลกเสมือนจริงด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองในรูปแบบ3 มิติ สำหรับงานด้านอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เอกสารแนบ

1.ร่างประกาศ

2.ร่างเอกสารประกวดราคา 

3.ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
Calendar