จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา Google Workspace for Education Plus 36,125 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารประกาศฯ 

เอกสารประกวดราคาฯ 

ขอบเขตของงานและรายเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ 
Calendar