จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งาน ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์เตรียมสารสำคัญ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา

งาน ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์เตรียมสารสำคัญ

จำนวน 1 ชุด

 

1.ร่างประกาศเชิญชวน

2.ร่างเอกสารประกวดราคา

3.ร่างขอบเขตของงาน

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

5.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

 Calendar