จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นตัวอย่างแบบพิเศษภายใต้อุณหภูมิห้อง Ultra-microtome ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นตัวอย่างแบบพิเศษภายใต้อุณหภูมิห้อง (Ultra-microtome) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่างประกาศ ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคา ดังเอกสารแนบ

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังเอกสารแนบ

 
Calendar