จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องตัดตัวอย่างแบบพิเศษภายใต้อุณหภูมิห้อง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องตัดตัวอย่างแบบพิเศษภายใต้อุณหภูมิห้อง (Ultramicrotome) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar