จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ 9 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

สำเนาประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคาซื้อฯ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ขอบเขตของงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 
Calendar