จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture analyzer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyzer)
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 Calendar