จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ Raman Spectrometer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ (Raman Spectrometer)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- ร่างเอกสารประกาศฯ เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์

- ร่างเอกสารประกวดราคาฯ เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์

- TOR รามานสเปกโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

 Calendar