จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องทดสอบสมบัติทางกล ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องทดสอบสมบัติทางกล ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar