จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิตอลและ AI ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิตอลและ AI พร้อมสื่อการสอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

เอกสารแนบ

1.ร่างประกาศ

2.ร่างเอกสารประกวดราคา 

3.ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

 
Calendar